Historik om föreningen

Östergötlands Fornminnes- och Museiförening har sitt ursprung i en annan förening från 1864. Då bildade några intresserade östgötar, bl a landshövdingen friherre G af Ugglas och biskopen E G Bring, en förening vid namn Östergötlands Fornminnesförening. Föreningens uppgift var att skydda, vårda och bevara Östergötlands minnen från äldre tid.

1884 bildades en liknande förening på initiativ av kapten Anton Ridderstad. Den föreningen fick namnet Östergötlands Museiförening.

Någon tid därefter slogs de båda föreningarna samman och så tillkom Östergötlands Fornminnes- och Museiförening. Den nya föreningens huvudsakliga uppgift var att samla och vårda museiföremål från Östergötland, Uppgifterna utökades dock till att även inbegripa att bedriva och befrämja kulturminnesvård, museal verksamhet, konst- och kulturhistorisk forskning; fördjupa och förmedla kunskap om Östergötlands historia och vara huvudman för landsantikvarien (chefen för ett länsmuseum).

1983 bildade Östergötlands Fornminnes- och Museiförening tillsammans med Stiftelsen Linköpings stads museum för skön konst, Linköpings kommun och Östergötlands läns landsting Stiftelsen Östergötlands länsmuseum. Vid stiftelsebildningen överlät föreningen all sin egendom till den nybildade stiftelsen.

Idag har Östergötlands Fornminnes- och Museiförening ca 300 medlemmar. Vi arrangerar program och föreläsningar på flera platser i länet i ämnen som kulturhistoria, arkeologi och konst. Vi ger tillsammans med länsmuseet ut en årsbok och arrangerar i anslutning till årsstämman en resa.